منابع دکتری رشته عربی (مترجمی و ادبیات)

منابع دکتری عربی:

۱-صرف و نحو:مبادی العربیه،شرح بن عقیل،تست های صرف و نحو فیروزجایی،مغنی باب رابع

۲-بلاغت ،کرانه ها،معالم البلاغه،المعین الی العلوم البلاغی

۳-تاریخ ادبیات:۱-تاریخ جاهلی تا اموی آذرشب،۲-تاریخ عباسی اول آذرشب،۳-تاریخ عباسی ئوم مرضیه آباد۴-تاریخ اندلس آذرشب،۵-تاریخ عصرانحطاط نادر نظام۶-تاریخ معاصرنادرنظام،۷-تاریخ حنا الفاخوری،۸-الوجیز،۹-دفتر تاریخ ادبیات۱۰-نقدادبی شوقی ضیف۱۱نقدسید قطب

۴-متون نظم و نثر:۱-نظم و نثرجاهلی نادر نظام۲-نظم و نثراسلامی تا سقوط بغداد نادر نظام۳-نظم و نثراندلس شیخ الاسلامی۴-نظم ونثر عصرانحطاط نادر نظام۵-نظم و نثر معاصرنادر نظام۶-مجانی الشعر صادق خورشا۷-نظم و نثرمعاصر نادر نظام-کارکردسنت در شعر معاصر سیدی۹-مقامات بدیع الرمان۱۰-المصطلاحات المتداوله عزیزی پور۱۱-روزنامه و مجلات عربی یحیی معروف۱۲-فراید الامثال۱۳-مجانی ج۳ ،۱۴-نظم و نثر عباسی طبیبیان۱۵-خطبه های مشهور نهج البلاغه۱۶-جزء۲۹و۳۰قرآن۱۷-کزیده نظم:فقهی۱-گزیده نثر فقهی۱۹نظم ونثر پیام نور

۵-استداد تحصیلی:کتاب مسیح خواه

۶-زبان عربی عمومی :مطالعه آزمون های سال های گذشته

 

اسماعیل شه بخش(دانشجوی دکتری)